fbpx

תקנון העמותה

א. פרטי העמותה

     שם העמותה בעברית: העמותה לקידום ופיתוח תחום הפצע בישראל

     מספר עמותה: 58-067-0404

     שם העמותה באנגלית:

ב. מטרות העמותה

     מטרת על: קידום ופיתוח תחום הפצע בקרב אנשי צוות מטפלים בישראל.

     מטרות ביניים:

 1. קידום ההכרה המקצועית של המטפלים העוסקים בתחום כגון אחיות, רופאים, פיזיותרפיסטיות לימפתיות, מרפאות בעיסוק ועוד, במערכת הבריאות, מוסדות וארגוני הבריאות ובקרב מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות.
 2. פיתוח מקצועי ואקדמיזציה של התחום.
 3. לעודד את אחיות הפצע להתפתחות אישית ומקצועית, להוות מקור לייעוץ וקבלת מידע מבוסס ראיות.
 4. קיום כנסים, ימי עיון, השתלמויות ומסגרות לימוד להרחבת הידע המקצועי.
 5. יוזמה לקשרים עם עמותות מקבילות בעולם לשם החלפת מידע בנושאים קליניים, ארגוניים ועוד.
 6. חיזוק קשרים בין אנשי צוות רפואה ופרא רפואה, היחידות, המרפאות והמוסדות השונים – לבין עצמם, ביצוע מחקרים משותפים, האחדת דרכי / שיטות עבודה על בסיס Evidence based practice.

ג. פעילות העמותה

 1. קיום כנסים וימי עיון מקצועיים בארץ.
 2. הכנה ומימוש של פעילויות לימודיות במסגרות שונות (הרצאות, סדנאות, השתלמויות ועוד).
 3. דאגה לערוצי תקשורת בין העמיתים; באמצעות האינטרנט, דפי קשר, הפקת כתב עת.
 4. עידוד וסיוע בהכנת עבודות מחקר.
 5. השתתפות בכנסים בינלאומיים.
 6. קיום קשרים עם מעצבי מדיניות הבריאות במדינת ישראל בכל הנוגע לפיתוח מקצועי.
 7. עידוד חדירת קורסים ולימודים מתקדמים בתחום כגון על-בסיסי לאחיות.
 8. הקמת מאגר מידע שיתופי לכל החומרים, השיטות, המוסדות והמטפלים הקיימים בארץ.
 9. עידוד קשרים עם חברות מסחריות המספקות שירותים בתחום הטיפול והמניעה בפצע.

ד. חברות בעמותה:

 1. חברות אפשרית לאחים ואחיות, סטודנטים לסיעוד/ רפואה/ מקצועות הבריאות וכל העוסקים במקצועות הללו.
 2. דמי חבר הם שנתיים: מ – 1 לחודש ינואר, עד 31 לחודש דצמבר בכל שנה קלנדרית.
 3. אדם המצטרף/פת לעמותה חייב/ת בתשלום דמי חבר לכל אותה שנה.
 4. הרישום והתשלום לעמותה יתבצע באמצעות אתר הרישום הייחודי לעמותה.

ה. זכויות וחובות החבר:

 1. חבר עמותה זכאי להשתתף בהצבעה על כל נושא נדון, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
 2. חבר עמותה זכאי לבחור ולהיבחר לוועד ולוועדת ביקורת.
 3. חבר עמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
 4. הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר, חובה על החברים.

ו. פקיעת חברות:

     1. החברות בעמותה פוקעת:

 I. במות החבר ל"ע.

 II. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה תינתן לוועד שלושים יום מראש.

 III. בהוצאתו מהעמותה.

    2. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

 I. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

 II. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

 III. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

 IV. החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.

   3. לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה ((2(I,II,III) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

ז. מתן הודעות לחבר:

     הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, יינתנו  יישלח בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בקובץ החברים או במסמך כתוב שיימסר לו ביד; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בקובץ החברים.

ח. מוסדות העמותה:

   1. אסיפה כללית

 I. אסיפה כללית של החברים תתקיים אחת לשנה במועד ובמקום שייקבעו על ידי הוועד.

 II. הודעה תישלח לכל חבר לא יאוחר מ – 21 ימים מראש, בציון יום, שעה מקום וסדר יום לאסיפה.

III. המניין החוקי של האסיפה הכללי יהיה 25% ממספר החברים.

 IV. הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין. עליו לעשות כן על פי דרישה בכתב של וועדת ביקורת או של 10% מכלל חברי העמותה.

 V. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן: היה והקולות שקולים- רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

 VI. החלטות המתקבלות באסיפה מחייבות את כלל החברים.

 VII. נושאים שיובאו בפני האסיפה הכללית: דיווחים מפעולות הוועד וועדת הביקורת, דו"ח כספי שנתי, בחירות לוועד.

VIII. יו"ר העמותה או ממלא מקומו ינהלו את האסיפה.

 IX. פרוטוקול יישלח לכל החברים בין אם היו נוכחים ובין אם לאו.

   2. ועד העמותה

 ן. פעילות בועד הינה בהתנדבות. יו"ר הוועד רשאי לקבל השתתפות באחזקת הטלפון, המחשב והאינטרנט בסכום קבוע עליו הוחלט על ידי האסיפה הכללית.

ןן. וועד העמותה הינו גוף המונה 7 חברים. מספר חברי הוועד יהיה תמיד בלתי זוגי. הבחירות לוועד יתקיימו אחת ל 2 שנים.

III . בחירות לוועד העמותה – לוועד העמותה רשאי להיבחר רק מי שחבר בעמותה לפחות שנה אחת. לא ניתן יהיה לבחור לוועד אדם אשר פעיל/ה בעמותה נוספת בין אם בישראל או מחוצה לה, לפי שיקול דעת ועדת הביקורת.

 IV. יו"ר ועד נקבע על פי מספר הקולות שבחרו בו, אלא אם יקבע אחרת בין חברי הוועד בדיון פנימי.

.V הפסיק חבר וועד את חברותו בוועד מרצונו, (עם הודעה בכתב) ימונה חבר אשר רשום במקום הבא ברשימה של המועמדים שהוצגו בתהליך הבחירות. במידה ואין מועמד נוסף ברשימה – ייבחר מועמד אחר במקום החבר הפורש בהתאם להחלטות הוועד. פעילותו של חבר הוועד החדש תימשך עד לבחירות הבאות.

VI. האסיפה הכללית רשאית להעביר חבר ועד בכל עת מכהונתו ולבחור אחר במקומו.

 VI. חבר ועד שנעדר ברציפות שתי פגישות ללא הצדקה לדעת חברי הוועד, תופסק חברותו בוועד.

 VII. הוועד יתכנס באופן פיזי או בצורה מקוונת לפחות שלש פעמים בשנה.

VIII. החלטות תתקבלנה ברוב של שני שליש מהנוכחים בישיבה.

 IX. פרוטוקול; בכל ישיבת ועד ינוהל פרוטוקול אשר יועבר לכל חברי הוועד. תקציר הפרוטוקול יישלח לחברים באמצעות כתובת המייל ויפורסם באתר העמותה.

    תפקידי הוועד:

 I. בחירת ועדות שונות והשתתפות בהן, קביעת תכנית עבודה שנתית.

 II. שינוי ו/או תוספות לתקנון העמותה.

III. טיפול בעניינים שוטפים של העמותה.

 IV. ייצוג העמותה מול גורמי חוץ.

 V. ביצוע תקשורת קבועה בין העמיתים לבין הוועד.

 VI. הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו או מבין עובדי העמותה, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

 VII. רק חברי וועד הם מורשי חתימה.

   3. ועדות

 I. חברי הוועדות השונות ייבחרו מתוך חברי העמותה.

 II. בכל וועדה משתתפים לפחות 3 חברים, אחד מהם חבר הוועד, למעט וועדת ביקורת.

 III. התפטרות מתפקיד באחת הוועדות תיעשה באמצעות הודעה בכתב לוועד העמותה.

 IV. חבר עמותה יכול להיות חבר במספר וועדות.

   4. ועדת ביקורת

   ועדת ביקורת תהיה מורכבת מ – 2 חברים שאינם חברים בוועד העמותה ובוועדות אחרות ואינם מקבלים שכר מהעמותה. תפקידי ועדת הביקורת:

 I. בדיקת ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, ופנקסי החשבונות שלה.

 II. הבאת המלצות לעניין אישור הדין וחשבון הכספי של העמותה.

ט. הון העמותה

 1. הכנסות העמותה ישמשו אך ורק למטרות העמותה.
 2. אסורה חלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא בין חברי הוועד.
 3. במקרה של פירוק העמותה יועברו נכסי העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות ככל האפשר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

י. חותמות

 1. חותמת הנושאת את שם העמותה ומשמשת לחתימה על המחאות לבנק ולפעילות בנקאית כלשהי המחייבת חתימת מורשי החתימה.
 2. חותמת הנושאת את שמו של יושב הראש, מתארת את תפקידו. החותמת תופיע במכתבים אשר נשלחים מטעם ועד העמותה והעמותה, במכתבים מקוונים, תוצג חתימה מוסכמת בגוף המכתב.

     כל האמור בתקנון בלשון זכר, גם בלשון נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע ולהיפך.

     התקנון אושר על ידי חברי העמותה באסיפת חברים שהתקיימה ב15/11/2018